Privacyvoorwaarden

Stichting Gods ID, gevestigd aan de Julianastraat 48, 3214 CJ te Zuidland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

Contactgegevens bezoekadres:
www.godsid.nl
info@godsid.nl
Julianastraat 48
3214 CJ ZUIDLAND

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gods ID verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Namen van verwanten of overige gezinsleden
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gods ID verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 18 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@godsid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gods ID verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Het afhandelen van jouw inschrijving op één van onze activiteiten
– Het afhandelen van jouw donatie
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Gods ID verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een accountantscontrole of onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gods ID bewaart je persoonsgegevens. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Registratie Mailchimp (tool om mailingen te maken en versturen): Je gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard of totdat je jezelf uitschrijft.
Registratie aanmelding voor activiteiten: Je gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard in het webshopprogramma en de financiële administratie in ons boekhoudprogramma.
Registratie donateurgegevens: Je gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard in het webshopprogramma en de financiële administratie in ons boekhoudprogramma.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gods ID verkoopt of deelt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke of accountantsverplichting.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Stichting Gods ID zijn verbonden. Stichting Gods ID kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop deze met jouw gegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gods ID gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gods ID en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@godsid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Gods ID wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Nieuwsbrief
Bezoekers van onze website kunnen zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief die via email wordt verzonden. Als een bezoeker zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief die via email wordt verzonden, kan hij of zij zich te allen tijde met één klik afmelden via de speciale afmeldlink in onze nieuwsbrief.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gods ID neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@godsid.nl