Onze 3 Pijlers

3 belangrijke pijlers voor Gods ID

Er zijn 3 pijlers waarop het werk en de bediening van Gods ID gebouwd is:
1. Samen geestelijk groeien
2. Fellowshippen als familie
3. De Grote Opdracht uitvoeren

Samen geestelijk groeien:
We geloven in het principe: "wat je te eten geeft, dat groeit"! Dat geldt zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Als je een baby of kind goed voedsel geeft, dan gaat het groeien! Geef je je bloemen en planten water, voldoende zonlicht en goede grond, dan gaat het groeien. Als je investeert in je geestelijke leven, dan ga je groeien in het geloof. Geestelijk blijf je dan geen baby meer, maar groei je op tot een sterke man of vrouw in het koninkrijk van God. Groeien doe je als je je verdiept in Gods Woord en als je bouwt aan een persoonlijke relatie met God. Als volgelingen van Jezus mogen we uitgroeien tot discipelen en van discipelen kunnen we uitgroeien tot leiders. De diensten en huiskringen dragen bij, aan jouw persoonlijke en gezamenlijke, geestelijke groei.
 

Fellowshippen als familie:
Het woord "fellowship" omvat woorden als vriendschap, kameraadschap, bijeenkomen, broeder(& zuster)schap. Als Gods ID hechten we grote waarde aan bij elkaar komen, omdat door elkaar te ontmoeten, je elkaar beter leert kennen. In het huisgezin van God zijn we allemaal broers en zussen van elkaar. Familie heeft de eigenschap om voor elkaar klaar te staan en tijd met elkaar door te brengen. Samen God zoeken, samen aanbidden, samen Gods Woord lezen, samen tijd met elkaar doorbrengen. Soms met een traan en vaak met een lach. Fellowshippen beperkt zich niet alleen tot een uurtje op zondagmorgen. Relaties en vriendschappen zijn krachtig, omdat je je leven niet alleen hoeft te leven. God kwam door Jezus naar de aarde en leefde onder ons. Zoals God verlangt om tijd met ons door te brengen, zo geloven we ook binnen Gods ID in het bouwen van sterke relaties en vriendschappen.


De Grote Opdracht uitvoeren:
Onze missie is om het zendingsbevel van Jezus op te volgen, zoals beschreven in Mattheüs 28:19. We geloven dat de gemeente is geroepen om dit collectief als één lichaam, één bruid ten uitvoer te brengen. Wij geloven dat God met ieder mens een uniek plan heeft in Gods koninkrijk. Niet iedereen is misschien geroepen als pastor of als zendeling, maar iedereen is een lid in het lichaam, waar Jezus het Hoofd van is. Daarom is het belangrijk om te ontdekken, wat voor plan God met je voor heeft. Bij Gods ID zijn we er sterk op gericht om je vrij te zetten in datgene wat op je leven is gelegd. Daar willen we graag in investeren en geven je de mogelijkheid om jouw gaven en talenten te ontwikkelen en te rijpen in een omgeving waar je ook gewoon fouten mag maken en kunt leren. Wij geloven dat ieder mens is geroepen om eeuwig vrucht te dragen en samen willen we het maximale en het beste bij elkaar naar boven halen.